ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต กรุงเทพฯ สำนักคอมพิวเตอร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / Summer 1 2 ระหว่างสัปดาห์  


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่มี-
L40 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L50 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L51 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L60 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L61 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L80 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L81 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต