ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. เข้าสู่ระบบ : LOGIN
 

ก่อนที่นิสิตจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นิสิตต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่
เมนู ,"เข้าสู่ระบบ" เมื่อขึ้นหน้าต่างให้รับ Certificate ให้ กดรับ Certificate ดังกล่าว จากนั้นให้นิสิตใส่รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนิสิตเป็น รัหสประจำตัวเช่นเดียวกับ รหัสนิสิต เมื่อนิสิตใส่รหัสประจำตัว และรหัสผ่านแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ"

 
  2. ลงทะเบียน
 

เมื่อนิสิตทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน

 • MENU ดังกล่าวจะปรากฎ เมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้จาก MENU ปฏิทินการศึกษา
 • เมื่อนิสิตทำการลงทะเบียนแล้ว ปุ่มดังกล่าวจะหายไป นิสิต จะตรวจสอบผล ได้จาก MENU ผลการลงทะเบียน
  จากนั้นเลือกรูปแบบ การลงทะเบียนซี่งมี 2 แบบ คือ

 •  

  2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง
  ทะเบียนและกดปุ่ม "บันทึก"

   
   

  2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา,เลือกรูปแบบการศึกษา
  หรือกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งาน เลือกระดับการศึกษา,ป้อนรหัสวิชา,กลุ่มเรียน,จำนวนหน่วยกิต และเลือกระบบเกรดที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล

  TIP
 • หากท่านไม่ทราบว่าว่ามี่รายวิชาใดเปิดสอนบ้าง ให้ Click ที่ MENU รายวิชาที่เปิดสอน
 • ใช้ MENU แสดงหลักสูตร เพื่อให้ระบบแสดงวิชาที่เปิด และตรงกับโครงสร้างหลักสูตร
 • ใช้ MENU คำนวนค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการทราบค่าใช้จ่าย ( ต้องไม่มี Error จากรายการลงทะเบียน ระบบจึงจะคำนวนให้ )
 • ใช้ MENU ตารางสอนตารางสอบ เพื่อแสดงตารางเรียนตารางสอบ
 • รายการที่บันทึกไว้ จะคงอยู่ในฐานข้อมูล หากยังไม่ได้ทำการยืนยันผล
 •  
    หากนิสิตต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "[ลบ]" ด้านหลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งนิสิต
  สามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงทำการยืนยันการลงทะเบียน
    3. ยืนยันการลงทะเบียน
   

  การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนิสิตยังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่
  เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน และตารางสอบของรายวิชาทีนิสิตได้เลือกไว้ ให้นิสิตกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลง
  แก้ไขรายการอีกไม่ได้

   
    4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ลด
   

  เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้า เมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฎขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
  นิสิตจะดำเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และเมื่อถึงช่วงที่นิสิตทำการ
  เพิ่ม/ลดรายวิชา เมนู"ลงทะเบียนเพิ่มลด" จะปรากฎขึ้น นิสิต บันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ลด รายวิชาและมาชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร

    **นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ทั่วประเทศและนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯได้ทุกสาขาทั่วประเทศ**